Express / node.js路由器中的通配符

我想在node.js中“摆脱”路由器。 目前,我所拥有的东西是这样的:

app.get '/thing1', (req, res) -> res.render 'thing1' app.get '/thing2', (req, res) -> res.render 'thing2' 

有没有一种方法可以将它们折叠成如下forms:

 app.get '/(*)', (req, res) -> res.render '(*)' 

PS:我正在使用coffeescript,但任何语言的答案都可以

       

网上收集的解决方案 "Express / node.js路由器中的通配符"